Nomenaments juliol 2024

Segons la Resolució del Departament d'Educació,

A les persones que formen part de la borsa de treball de personal interí docent, que no tinguin nomenament durant els mesos de juliol i agost i que hagin prestat sis o més mesos de serveis com a substituts entre l’1 de setembre de 2023 i el 30 de juny de 2024, en centres i serveis educatius dependents del Departament d’Educació, se’ls formalitzarà un nomenament corresponent al mes de juliol, sempre que hagin treballat també com a mínim 1 dia durant els mesos d’abril, maig o juny de 2024.

El nomenament comporta l’obligació de participar durant el mes de juliol en les activitats de formació que formen part del Pla de formació permanent del Departament d’Educació o en les reconegudes a l'empara de l'Ordre ENS/248/2012, de 20 d’agost, per la qual s'estableixen els requisits i el procediment per reconèixer activitats de formació permanent adreçades al professorat d'ensenyament no universitari, tret que es participi de forma efectiva en la realització d’alguna prova d’una convocatòria d’oposicions per ingressar a algun cos docent.

Requisits

Quins són els requisits per poder cobrar la nòmina de juliol?

Cursos

Tots els cursos que oferim a Actisi estan reconeguts pel Departament d'Ensenyament a l'empara de l'Ordre ENS/248/2012 i us serviran, si compliu els requisits, per cobrar la nòmina de juliol.

Tots els nostres cursos són totalment online i no hi ha cap calendari establert per a les tasques. No cal que hi estiguis connectada/connectat cap dia ni cap hora en concret i et pots organitzar la feina com et vagi millor. Des del primer dia, tindràs disponible al campus tot el material i totes les activitats.

Quins cursos podeu fer?

Perfil lectura i biblioteca escolar

Introducció a l'ensenyament i l'aprenentatge de la lectura (40 hores)
IMillora l'ensenyament i l'aprenentatge de la lectura (40 hores)

Perfil metodologies amb enfocament globalitzat

El treball cooperatiu (40 hores)
Aprenentatge basat en projectes (40 hores)
Escoles amb enfocament globalitzat (40 hores)
Ensenyar a aprendre (40 hores)

Perfil competència digital docent

Intel·ligència artificial a l’aula amb ChatGPT (40 hores)
Aula digital. Google Classroom (40 hores)
Gamificació. Aprenentatge basat en jocs digitals (40 hores)
Introducció a la competència digital docent (40 hores)

Perfil atenció a la diversitat dels alumnes

La gestió positiva de l’aula (40 hores)
Altes capacitats i diversitat (40 hores)
L'atenció a la diversitat (40 hores)
Intel·ligències múltiples i diversitat a l\'aula (40 hores)
Diversitat, emocions i resolució de conflictes a l\'aula (40 hores)

Perfil visual i plàstica

L'art com a llenguatge de comunicació (40 hores)

Cursos genèrics

Com potenciar el pensament crític (40 hores)

Documentació

Cal que vosaltres presenteu abans del 31 d'octubre de 2024 als Serveis Territorials el certificat d'assoliment de l'activitat (llevat que la formació consti informada al portal d’ATRI). Aquest certificat el farà el Departament d'Ensenyament un cop s'acabi de manera satisfactòria la formació i el tindreu disponible a la web de la XTEC.

http://xtec.gencat.cat/ca/formacio/la-meva-formacio/els-meus-certificats/

Si vosaltres no s'acrediteu abans del 31 d’octubre de 2024 (si ja consta a l'ATRI no cal que l'acrediteu) la formació rebuda durant el mes de juliol de 2024, l'import líquid percebut en la nòmina de juliol tindrà el caràcter d'haver percebut indegudament i, consegüentment, s'emetran les corresponents cartes de reintegrament d'havers per tal que es retorni per mitjà de l'ingrés en el compte restringit del Departament d'Educació.

Legislació

Tot el procés del nomenament de juliol està regulat per la Resolució de la Directora general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual s’estableixen els criteris per gestionar la borsa de treball de personal docent per al curs 2023-2024.

Podeu consultar aquesta Resolució a l'enllaç següent:

Resolució per la qual s’estableixen els criteris per gestionar la borsa de treball de personal docent per al curs 2023-2024

Els continguts de la web d'Actisi Associació no constitueixen assessorament legal, no pretenen substituir l'assessorament legal i no s'han d'usar com a tal. Podeu consultar la normativa del Departament d'Educació a la web:

Normativa