Nomenaments

Segons la Resolució de l'11 de juliol de 2019,

A les persones que formen part de la borsa de treball de personal docent, que no tinguin nomenament durant els mesos de juliol i agost i que hagin prestat sis o més mesos de serveis com a substituts fins al 30 de juny de 2020 en centres docents públics i serveis educatius dependents del Departament d’Educació, se’ls formalitzarà un nomenament corresponent al mes de juliol, sempre que hagin treballat, com a mínim 1 dia, durant els mesos d’abril, maig o juny de 2020.

El nomenament comporta l’obligació de participar durant el mes de juliol en les activitats de formació que formen part del Pla de formació permanent del Departament d’Educació o en les reconegudes a l'empara de l'Ordre ENS/248/2012, tret que es participi de forma efectiva amb la realització d’alguna prova, en una convocatòria d’oposicions per ingressar als cossos docents.

Requisits

Quins són els requisits per poder cobrar la nòmina de juliol?

Cursos

Tots els cursos que oferim a Actisi estan reconeguts pel Departament d'Ensenyament a l'empara de l'Ordre ENS/248/2012 i us serviran, si compliu els requisits, per cobrar la nòmina de juliol.

Els nostres cursos són de 40 hores totalment online. No hi ha cap calendari establert per a les tasques i us podeu organitzar la feina com us vagi millor. No hi ha cap obligació d'estar-hi connectars a cap dia ni cap hora. Des del primer dia, tindreu disponible al campus totes les activitats per completar el curs.

Quins cursos podeu fer?

Documentació

Cal presentar abans del 31 de desembre de 2020 als Serveis Territorials o, si escau, al Consorci d'Educació de Barcelona, el certificat d'assoliment de l'activitat. Aquest certificat el farà el Departament d'Ensenyament un cop s'acabi de manera satisfactòria la formació i el tindreu disponible a la web de la XTEC.

http://xtec.gencat.cat/ca/formacio/la-meva-formacio/els-meus-certificats/

Si no s'acredita abans del 31 de desembre de 2020 la formació rebuda durant el mes de juliol de 2020, l'import líquid percebut en la nòmina de juliol tindrà el caràcter d'haver percebut indegudament i, consegüentment, s'emetran les corresponents cartes de reintegrament d'havers per tal que es retorni per mitjà de l'ingrés en el compte restringit del Departament d'Educació.

Legislació

Tot el procés del nomenament de juliol està regulat per la Resolució de l’11 de juliol de 2019, del director general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual s’estableixen els criteris per gestionar la borsa de treball de personaldocent per al curs 2019-2020.

Podeu consultar aquesta Resolució a l'enllaç següent:

Resolució de l'11 de juliol de 2019. http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/serveis-tramits/borsa-docents/normativa/resolucio-11-7-2019.pdf